Regulamin świadczenia usług medycznych Alkomedica

sporządzony we Wrocławiu, 1 marca 2023 roku zwany dalej Regulaminem

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług medycznych przez Annę Ziebę, Macieja Beldę, Pawła Hackemera prowadzących spółkę cywilną: ANNA ZIĘBA, MACIEJ BELDA, PAWEŁ HACKEMER - ALKOMEDICA SPÓŁKA CYWILNA (adres: ul. Polna 30, 52-200 Karwiany, REGON 388183586, NIP 8961601242),

2. Pacjent ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług Alkomedica.

3. Przez pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

§2

Zasady świadczenia usług medycznych

1. Alkomedica świadczy usługi z zakresu farmakologicznych metod wspierania leczenia alkoholizmu w postaci przeprowadzenia zabiegu implementacji Esperalu (Disulfiramu) u osoby kwalifikującej się do leczenia tą metodą.

2. Usługi medyczne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wykonywanie Usług medycznych opiera się na aktualnej wiedzy medycznej i w oparciu o informacje na temat stanu zdrowia udzielone przez Pacjenta.

3. Usługi medyczne udzielane są odpłatnie zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.alkomedica.pl. Płatność za świadczenia dokonywana jest z góry w kasie Placówki, za pośrednictwem płatności internetowej Przelewy24, dostępnej na stronie internetowej www.alkomedica.pl oraz przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w mBank o numerze 90 1140 2004 0000 3402 8098 5334.

4. Pacjent zobowiązany jest do powiadomienia o swoim aktualnym stanie zdrowia, wszelkich chorobach, urazach, alergiach, niepożądanych reakcjach na leki oraz o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu czy proces rekonwalescencji.

5. Lekarz prowadzący ma obowiązek odmówić przeprowadzenia zabiegu w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu wywiadu medycznego występują negatywne przesłanki wprowadzenia leczenia Esperalem (Disulfiramem).

6. Aktualna lista Placówek znajduje się na stronie internetowej www.alkomedica.pl

7. Chęć otrzymania faktury do paragonu Pacjent musi zgłosić przed wystawieniem dokumentu z kasy fiskalnej wskazując NIP.

§3

Rejestracja Wizyty

1. Pacjent ma możliwość dokonania rejestracji Wizyty w wybranej Placówce telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej www.alkomedica.pl w godzinach pracy Placówki tam podanych.

2. W czasie rejestracji Pacjent może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do dokonania rezerwacji Wizyty, tj: imienia, nazwiska, numeru telefonu. Niepodanie tych danych może skutkować odmową rejestracji Wizyty.

3. Dokonanie rejestracji Wizyty przez Pacjenta jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§4

Opłata rezerwacyjna

1. Rezerwacja jest dokonywana przez Alkomedica pod warunkiem uiszczenia przez Pacjenta Opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 złotych.

2. Opłata rezerwacyjna uiszczana jest na rachunek bankowy prowadzony w mBank o numerze 90 1140 2004 0000 3402 8098 5334 w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli rezerwacja zostaje dokonana dzień przed planowaną Wizytą Pacjent zobowiązany jest do przedstawienia przed Wizytą potwierdzenia płatności dokonanego przelewem natychmiastowym.

3. W przypadku nieuiszczenia Opłaty rezerwacyjnej we wskazanym powyżej terminie, Wizyta nie zostaje zarezerwowana.

4. Cena Wizyty obniżana jest o Opłatę rezerwacyjną na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Opłata rezerwacyjna zaliczana jest w całości na poczet kosztów wstępnego badania diagnostycznego w sytuacji gdy lekarz uzna, że wystąpiły negatywne przesłanki zastosowania Esperalu (Disulfiramu) i podejmie decyzję o odmowie przeprowadzenia zabiegu lub gdy zabieg nie zostanie przeprowadzony z winy Pacjenta.

6. W przypadku stawienia się przez Pacjenta na Wizytę w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, Opłata rezerwacyjna jest zwracana Pacjentowi w kwocie 100 złotych, jeżeli kolejna Wizyta odbędzie się w ciągu następnych 7 dni. W przypadku gdy kolejna Wizyta nie odbędzie się w tym terminie Opłata rezerwacyjna przepada w całości.

§5

Odwoływanie i zmiana terminu Wizyty

1. Pacjent może odwołać lub przełożyć Wizytę telefonicznie najpóźniej 24 godziny przed jej terminem.

2. W przypadku niestawiennictwa na Wizytę lub jej odwołania później niż 24 godziny przez jej planowanym terminem Opłata rezerwacyjna przepada w całości.

3. Alkomedica zastrzega sobie możliwość przełożenia wizyty na termin ustalony z Pacjentem w przypadku gdy Wizyta w planowym terminie nie może odbyć się z przyczyn od niego niezależnych. Pierwotna opłata rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet nowej Wizyty, a jeżeli Pacjent z niej zrezygnuje, Opłata rezerwacyjna jest mu zwracana w pełnej wysokości.

4. Alkomedica może odmówić realizacji Wizyt, jeżeli Pacjent spóźnia się na nią powyżej 20 minut. W takich sytuacjach Alkomedica zaproponuje inny termin Wizyty. Opłata rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet kolejnej Wizyty.

§6

Weryfikacja tożsamości Pacjenta

1. Pacjent powinien stawić się na Wizytę o wyznaczonej przez Placówkę godzinie.

2. Weryfikacja tożsamości odbywa się na podstawie ważnego dowodu osobistego, paszportu lub  innego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem umożliwiającego zidentyfikowanie Pacjenta.

3. Weryfikacja tożsamości jest konieczna w celu ochrony danych osobowych Pacjenta, tajemnicy medycznej oraz bezpieczeństwa wykonywanych Usług medycznych.

§7

Wizyta kontrolna

1. Pacjent ma prawo do jednej Wizyty kontrolnej na zasadach określonych w Regulaminie, która wliczona jest w cenę Wizyty.

2. Pacjent może skorzystać z Wizyty kontrolnej w terminie do 30 dni od daty zabiegu.

3. Wizyta kontrolna odbywa się wyłącznie stacjonarnie w Placówce, w której był wykonany zabieg.

Pacjent traci prawo do Wizyty kontrolnej w przypadku gdy:

§8

Reklamacja

1. Pacjent ma prawo do złożenia reklamacji w przedmiocie wykonania Usług medycznych.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Pacjenta — osobiście, telefonicznie, pisemnie lub mailowo pod adresem: kontakt@alkomedica.pl.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji powinna ona zawierać dane osobowe Pacjenta, datę zabiegu, zwięzły opis powodów reklamacji oraz żądanie w zakresie rozpatrzenia reklamacji.

4. Zgłoszenia uniemożliwiające rozpoznanie Pacjenta nie będą rozpatrywane.

5. Alkomedica jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania oraz poinformować Pacjenta o podjętej decyzji.

§9

Dokumentacja medyczna

1. Alkomedica prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i zapewnia ochronę danych osobowych w niej ujętych.

2. Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876) (dalej jako "Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta").

§10

Odpowiedzialność

1. Alkomedica nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane ze świadczonymi Usługami medycznymi powstałymi z winy Pacjenta, w szczególności wskutek zatajenia przez niego informacji na temat stanu zdrowia i innych okoliczności mogących być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu.

2. Alkomedica nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprzestrzeganiem przez Pacjenta zaleceń pozabiegowych, w szczególności jeżeli Pacjent podda się zabiegom w innej placówce medycznej bez konsultacji z lekarzem prowadzącym w Alkomedica.

§11

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

[Administrator] Administratorem danych osobowych na zasadach współadministrowania są Anna Zięba, Maciej Belda, Paweł Hackemer prowadzący spółkę cywilną: ANNA ZIĘBA, MACIEJ BELDA, PAWEŁ HACKEMER – ALKOMEDICA SPÓŁKA CYWILNA (adres: ul. Polna 30, 52-200 Karwiany, REGON 388183586, NIP 8961601242), adres e-mail: kontakt@alkomedica.pl, numer telefonu: +48 512 515 222 zwani dalej Administratorem.

[Kategorie danych osobowych] Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, płeć), dane adresowe, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), dane o stanie zdrowia,

[Cele i podstawy przetwarzania danych] Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów, niż te dla których zostały zebrane.

[Okres przetwarzania danych osobowych] Administrator przechowuje dane osobowe :

[Obowiązek podania danych osobowych] Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania Usług medycznych w oparciu o Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawę o działalności leczniczej.

[Odbiorcy danych] Dane osobowe mogą być przekazane:

[Przekazanie danych do państw trzecich] Administrator nie przekazuje danych osobowych Pacjenta do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

[Prawa związane z przetwarzaniem danych] W związku przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pacjentowi:

[Profilowanie i automatyczne przetwarzanie] Dane osobowe nie są automatycznie przetwarzane, w tym profilowane.

§12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o działalności leczniczej.

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Alkomedica z ważnych powodów, w szczególności wobec zmiany przepisów prawa lub zmian organizacyjnych lub technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.